kaempetorpsskolan.jpg
Kämpetorpsskolan, SISAB, Generalentrepenad

Kämpetorpsskolan i Älvsjö

Beskrivning av uppdraget

Skolan planerades få en treparallell F-6 och femparallell 7-9 organisation med totalt 1080 elever. Det innebar en ökning med 730 elevplatser. Efter rivning har två byggnader behålls och renoverats och tre nya byggnader uppförts varav en är en är fristående innehållande kök och matsal.

SISAB gav oss i uppdrag att projektera el- och teleinstallationer inför ny- och ombyggnad av Kämpetorpsskolan. Projekteringen utfördes i tre steg, Utredningshandling, systemhandling och förfrågningsunderlag. I uppdraget ingår även att upprätta bygghandling samt upprätta relationshandlingar.

Vårt arbete omfattade projektering av:

  • Kanalisationsanläggning.
  • Kraftsystem.
  • Belysningsanläggning.
  • Inbrottslarm.
  • Passerkontrollsystem.
  • Branddektekteringssystem.
  • Utrymningslarm.
  • Fastighetsnät.

Ombyggnad ca 4000 m²
Tillbyggnad ca 6500 m²